συνεγείρω (sunegeirô)

da σύν e ἐγείρω
TDNT - 7: 786,1102
Numero Strong: G4891
verbo

1) elevare insieme, fare elevare insieme
2) sorgere insieme dalla morte ad una vita nuova e benedetta dedicata a Dio

συνήγειρεν: 3sing. att. aor. ind.
συνηγέρθητε: 2pl. pass. aor. ind.

risuscitare con: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω