συνοικοδομέω (sunoikodomeô)

da σύν e οἰκοδομέω
TDNT - 5: 148,674
Numero Strong: G4925
verbo

1) costruire insieme
   1a) costruire insieme o con altri
   1b) mettere insieme o costruire edificando, di diverse cose costruire una totalità
      1b1) del corpo umano

συνοικοδομεῖσθε: 2pl. pass. pres. ind.

entrare a fare parte di edificare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω