συνθάπτομαι (sunthaptomai)

da σύν e θάπτω
TDNT - 7: 786,1102
Numero Strong: G4916
verbo

1) seppellire insieme con
Per tutti quelli che, nel rito del battesimo di credenti, sono immersi nell'acqua, e con ciò dichiarano che hanno posto la loro fede nella morte espiatoria di Cristo per il perdono dei loro peccati precedenti; perciò Paolo paragona il battesimo a una sepoltura con cui la peccaminosità precedente è seppellita, cioè completamente portata via.

συνετάφημεν: 1pl. pass. aor. ind.
συνταφέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.

essere con seppellire: 1
seppellire: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω