συντίθεμαι (suntithemai)

voce media da σύν e τίθημι
Numero Strong: G4934
verbo

1) mettere insieme con, mettere insieme, unire insieme
   1a) mettere nella propria mente
      1a1) risolvere, determinare
      1a2) fare una sistemazione, impegnare
   1b) assentire a, andare d'accordo di

συνέθεντο: 3pl. med. aor. ind.
συνετέθειντο: 3pl. med. ppf. ind.

mettere di accordare: 1
pattuirono di: 1
stabilire: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω