συντελέω (sunteleô)

da σύν e τελέω
TDNT - 8: 62,1161
Numero Strong: G4931
verbo

1) finire insieme o allo stesso tempo
2) finire completamente
   2a) portare ad una fine, finire, completare
3) compiere, portare ad adempimento
   3a) succedere
4) effettuare, fare, (concludere)
5) finire
   5a) fare una fine di
   5b) portare a una fine
   5c) distruggere

συντελεῖσθαι: pass. pres. inf.
συντελέσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
συντελεσθεισῶν: pass. aor. ptc. gen. pl. femm.
συντελέσω: 1sing. att. fut. ind.
συντελῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) trascorrere: 1
compiere: 2
concludere: 1
dopo finire: 1
rapidità: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω