τόκος (tokos)

dalla radice di τίκτω
Numero Strong: G5110
sostantivo maschile

1) nascita
   1a) l'atto di partorire
   1b) quello che è stato partorito, discendente
2) interesse di soldi, usura (perché moltiplica soldi, come se "li generasse")

τόκῳ: dat. sing.

interessare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω