τηρέω (têreô)

da teros (una custodia, forse simile a θεωρέω)
TDNT - 8: 140,1174
Numero Strong: G5083
verbo

1) pensarci attentamente, avere cura di
   1a) proteggere
   1b) metaforicamente tenere, uno nello stato in cui è
   1c) osservare
   1d) riservare: subire qualcosa

ἐτηρεῖτο: 3sing. pass. impf. ind.
ἐτήρησα: 1sing. att. aor. ind.
ἐτήρησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐτήρησας, ἐτήρησάς: 2sing. att. aor. ind.
ἐτήρουν: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
τετήρηκα: 1sing. att. pf. ind.
τετήρηκαν: 3pl. att. pf. ind.
τετήρηκας: 2sing. att. pf. ind.
τετήρηκεν: 3sing. att. pf. ind.
τετηρημένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
τετηρημένοις: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
τετήρηται: 3sing. pass. pf. ind.
τηρεῖ: 3sing. att. pres. ind.
τήρει: 2sing. att. pres. imptv.
τηρεῖν: att. pres. inf.
τηρεῖσθαι: pass. pres. inf.
τηρεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.
τηρῇ: 3sing. att. pres. cong.
τηρηθείη: 3sing. pass. aor. ott.
τηρηθῆναι: pass. aor. inf.
τηρῆσαί: att. aor. inf.
τηρήσαντας: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
τηρήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
τηρήσει: 3sing. att. fut. ind.
τηρήσετε: 2pl. att. fut. ind.
τηρήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
τηρήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
τηρήσητε: 2pl. att. aor. cong.
τήρησον: 2sing. att. aor. imptv.
τηρήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
τηρήσω: 1sing. att. fut. ind.
τηροῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
τηρούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
τηρουμένους: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
τηροῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
τηρούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
τηρῶ: 1sing. att. pres. ind.
τηρῶμεν: 1pl. att. pres. cong.
τηρῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) conservare: 1
(+αὐτός) custodire: 1
(+αὐτός) sorvegliare: 1
(+σύ) osservare: 1
(+σεαυτοῦ) conservare: 1
(+ἑαυτοῦ) conservare: 2
astenere: 1
confinare: 1
conservare: 7
custodire: 9
fare guardare: 2
fare tesoreggiare: 1
guardare: 1
non tradotto: 1
osservare: 27
perseverare: 1
preservare: 2
prigione: 1
proteggere: 1
rimettere: 1
riservare: 4
serbare: 3
tenere: 1
Totale: 71

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω