τράπεζα (trapeza)

probabilmente una contrazione di τέσσαρες e πεζῇ
TDNT - 8: 209,1187
Numero Strong: G5132
sostantivo femminile

1) una tavola
   1a) una tavola sulla quale è messo del cibo, un luogo dove si mangia
      1a1) la tavola nel tempio di Gerusalemme su cui erano messi i pani consacrati
   1b) equivalente al cibo messo sulla tavola
      1b1) apparecchiare una tavola
      1b2) mettere del cibo davanti a qualcuno
   1c) un banchetto
2) la tavola o banco di un cambiavalute, dove siede, cambiando monete diverse, e restituendo con interessi prestiti o depositi

τράπεζα: nom. sing.
τραπέζαις: dat. pl.
τράπεζαν: acc. sing.
τραπέζας: acc. pl.
τραπέζης: gen. sing.

a mensa: 3
banca: 1
mensa: 1
tavolo: 10
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω