υἱοθεσία (huiothesia)

da una parola presunta composta da υἱός ed una parola derivata da τίθημι
TDNT - 8: 397,1206
Numero Strong: G5206
sostantivo femminile

1) adozione, adozione come figli
   1a) quel rapporto che Dio volle stabilire tra lui e gli israeliti in preferenza a tutte le altre nazioni
   1b) la natura e la condizione dei veri discepoli di Cristo, che ricevono lo Spirito di Dio e diventano figli di Dio
   1c) lo stato benedetto ricercato nella vita futura dopo il ritorno visibile di Cristo dal cielo

υἱοθεσία: nom. sing.
υἱοθεσίαν: acc. sing.
υἱοθεσίας: gen. sing.

adottare: 4
di adottare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω