ἐκβάλλω (ekballô)

da ἐκ e βάλλω
TDNT - 1: 527,91
Numero Strong: G1544
verbo

1) scacciare, mandare via
   1a) con l'idea di violenza
      1a1) condurre fuori
      1a2) scacciare
         1a2a) dal mondo, cioè essere privato del potere ed influenza che si esercita nel mondo
         1a2b) una cosa: escremento dalla pancia nel bagno
      1a3) espellere una persona dalla società: essere bandito da una famiglia
      1a4) costringere qualcuno a partire; chiedere di partire, in un linguaggio austero ma non violento
      1a5) usato in modo che il movimento rapido di quello che va è trasferito a quello che manda
         1a51) comandare o far partire qualcuno in modo veloce
      1a6) trascinare con la forza, strappare fuori
      1a7) con implicazione di una forza che supera una forza opposta
         1a7a) far muovere una cosa diritto verso la meta desiderata
      1a8) rigettare con disprezzo, gettare via
   1b) senza l'idea di violenza
      1b1) portare fuori, estrarre una cosa inserita in un'altra
      1b2) portare fuori di, attirare fuori
      1b3) omettere, lasciare fuori, cioè non ricevere
      1b4) condurre qualcuno fuori o via da un luogo con una forza a cui non può resistere

ἔκβαλε: 2sing. att. aor. imptv.
ἐκβαλεῖν: att. aor. inf.
ἐκβάλετε: 2pl. att. aor. imptv.
ἐκβάλῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἐκβάλλει: 3sing. att. pres. ind.
ἐκβάλλειν: att. pres. inf.
ἐκβάλλεις: 2sing. att. pres. ind.
ἐκβάλλεται: 3sing. pass. pres. ind.
ἐκβάλλετε: 2pl. att. pres. imptv.
ἐκβαλλόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐκβαλλομένους: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἐκβάλλοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἐκβάλλουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐκβάλλω: 1sing. att. pres. ind.
ἐκβάλλων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐκβαλόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐκβαλοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
ἐκβαλοῦσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἐκβάλω: 1sing. att. aor. cong.
ἐκβαλὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐκβάλωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἐκβεβλήκει: 3sing. att. ppf. ind.
ἐκβληθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. neut.
ἐκβληθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἐκβληθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
ἐξέβαλεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐξέβαλλον: 3pl. att. impf. ind.
ἐξεβάλομεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐξέβαλον: 3pl. att. aor. ind.
ἐξεβλήθη: 3sing. pass. aor. ind.

(+ἔξω) fare uscire: 1
(+αὐτός) cacciare fuori: 1
(+αὐτός) cavare: 1
(+αὐτός) gettare: 1
(+αὐτός) scacciare: 2
(+ἐγώ) volere rilasciare: 1
buttare: 1
cacciare: 11
cacciare fuori: 1
cacciare via: 1
congedare: 1
espellere: 1
fare: 1
fare ripartire: 1
gettare: 4
lasciare: 1
mandare: 1
mettere a bandire: 1
mettere fuori: 3
per togliere: 1
per trarre: 1
prendere: 1
scacciare: 33
scacciare essere: 1
sospingere: 1
spingere: 1
tirare: 1
togliere: 4
trarre: 2
Totale: 81

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω