ἐκλέγομαι (eklegomai)

voce media da ἐκ e λέγω (nel suo senso primario)
TDNT - 4: 144,505
Numero Strong: G1586
verbo

1) scegliere, scegliere per sé stesso
   1a) scegliere uno tra molti, per esempio come Gesù scelse i suoi discepoli
   1b) scegliere qualcuno per un ufficio
   1c) di Dio che sceglie chi riceve i suoi favori e separa dal resto dell'umanità per essere suo ed essere continuamente sorvegliato nella sua grazia
      1c1) per esempio gli israeliti
   1d) di Dio il Padre che sceglie cristiani, come quelli che ha messo da parte dalla moltitudine irreligiosa come cari a lui stesso, e che ha reso, mediante la fede in Cristo, cittadini nel regno messianico Giacomo 2:5, affinché il motivo della scelta è posto solo in Cristo e nei suoi meriti

ἐκλελεγμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
ἐκλέλησθε: 2pl. med. pf. ind.
ἐκλεξαμένοις: med. aor. ptc. dat. pl. masc.
ἐκλεξάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐκλεξαμένους: med. aor. ptc. acc. pl. masc.
ἐξελέγοντο: 3pl. med. impf. ind.
ἐξελεξάμην: 1sing. med. aor. ind.
ἐξελέξαντο: 3pl. med. aor. ind.
ἐξελέξασθε: 2pl. med. aor. ind.
ἐξελέξατο: 3sing. med. aor. ind.
ἐξελέξω: 2sing. med. aor. ind.

(+ὅς) suo: 1
dimenticare: 1
eleggere: 2
scegliere: 19
Totale: 23

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω