ἐν (en)

una preposizione primaria che significa (fissa) posizione (di luogo, tempo o stato), e (per implicazione) strumentalità (medialmente o costruttivamente), cioè una relazione di riposo (intermedio tra εἰς e ἐκ)
TDNT - 2: 537,233
Numero Strong: G1722
preposizione

1) in, da, con, eccetera

ἔν, ἐν: prep.

(+ἔχθρα) nemico: 1
(+ἔχω ἐπίγνωσις) conoscere: 1
(+ῥύσις) perdere: 1
(+αὐτός) che essere: 1
(+αὐτός) dentro: 1
(+αὐτός) il: 4
(+αὐτός) là: 3
(+αὐτός) loro: 1
(+αὐτός) lui: 2
(+αὐτός) voi: 6
(+βάρος) autorità: 1
(+ὁ ἡμέρα οὗτος) oggi: 1
(+ὁ δικαιοσύνη) giustificare: 1
(+ὁ εἰμί) essere: 1
(+ὁ φανερός) esterno: 1
(+ὁ γίνομαι) mentre: 1
(+ὁ ὑπάγω) mentre andare: 1
(+ὁ καθεξῆς) in seguire: 1
(+ὁ κατηγορέω αὐτός) accusare: 1
(+ὁ κρυπτός) interiore: 1
(+ὁ μεταξύ) intanto: 1
(+ὁ νύξ) notte: 2
(+ὁ οὐρανός) celeste: 1
(+ὁ ἀκροβυστία) incirconciso: 1
(+ὁ ἀπορέω) perplessità: 1
(+ὁ ἀποστρέφω) convertire: 1
(+ὁ ἀπουσία) assenza: 1
(+ὁ ἀσθένεια αὐτός) infermità: 1
(+ὁ προσευχή) pregare: 1
(+ὁ πάρειμι) presentare: 1
(+ὁ σάρξ) infermità: 1
(+ὁ ἑξῆς) pochezza dopo: 1
(+) a: 53
(+) a motivare di: 1
(+) a tempo di: 1
(+) che: 1
(+) che in: 1
(+) come: 2
(+) da: 6
(+) di: 18
(+) fare: 1
(+) il: 3
(+) in: 546
(+) in mezzo a: 1
(+) mentre: 13
(+) per mezzo di: 3
(+) quando: 3
(+) sotto: 1
(+) su: 19
(+δύναμις) potenza: 1
(+δόξα) gloriare: 4
(+δόξα) splendere: 1
(+ὀφθαλμοδουλία) quando vedere: 1
(+ὁμοίωμα) simile: 1
(+εἰμί σύ) avere: 1
(+εἰμί) avere: 1
(+ὅς γεννάω) natività: 1
(+ὅς ἄν) qualunque cosa: 1
(+ὅς) a: 1
(+ὅς) che: 3
(+ὅς) così: 2
(+ὅς) da: 1
(+ὅς) dove: 3
(+ὅς) fino a: 1
(+ὅς) in: 18
(+ὅς) in mezzo a: 1
(+ὅς) in numerare di: 1
(+ὅς) in quale: 2
(+ὅς) infatti: 1
(+ὅς) laddove: 1
(+ὅς) mentre: 4
(+ὅς) per mezzo di: 1
(+ὅς) quando: 1
(+ὅς) su: 2
(+φόβος) rispettare: 1
(+φόνος ἀποθνῄσκω) uccidere: 1
(+φθορά) corrompere: 1
(+γίνομαι δέ ὁ) mentre: 1
(+γαστήρ ἔχω) incinta: 2
(+γαστήρ) incinta: 5
(+ὑποταγή) sottomettere: 1
(+καί γίνομαι ὁ) mentre: 1
(+καιρός) quando venire: 1
(+λόγος ἱκανός) molto: 1
(+μή προσωπολημψία) immunità da favorire: 1
(+μήτε) neppure: 1
(+μήτε) né: 2
(+μηδείς) nessuno: 1
(+μέρος) rispettare a: 1
(+μέσος) fra: 1
(+μυστήριον) mistero: 1
(+ἄνοιξις ὁ στόμα) aprire: 1
(+οὐδείς) non in altro modo: 1
(+ἀφθαρσία) incorruttibilità: 1
(+ἀφροσύνη) pazzia: 2
(+ἐγώ) io: 3
(+ἀγάπη) amare: 1
(+ἐκεῖνος) in: 1
(+ἀκροβυστία) incirconciso: 3
(+ἀλήθεια) verità: 1
(+ἀλλήλων) uno con altro: 1
(+ἀλλήλων) uno per altro: 1
(+ἐμπαιγμονή) schernire: 1
(+ἐπίγνωσις ἐγώ) fare: 1
(+ἐπιγινώσκω ἑαυτοῦ) conscio: 1
(+ἀπορία) spaventare: 1
(+ἀρχή) cominciare: 1
(+ἐργάζομαι αὐτός) fare: 1
(+ἐσθής) vestire: 1
(+ἀσθένεια) debolezza: 1
(+οὗτος) perciò: 1
(+οὗτος) questo: 1
(+ἀσέλγεια) dissolvere: 1
(+ἕτερος) altrove: 2
(+ἀτιμία) ignobile: 1
(+ἕτοιμος) prontezza: 1
(+πᾶς τόπος) dappertutto: 1
(+πᾶς) ogni: 1
(+παρρησία) aprire: 1
(+παρρησία) pubblicare: 1
(+παρρησία) riconoscere pubblicare: 1
(+περιτομή) circoncidere: 2
(+πρῶτος) prima di tutto: 1
(+σύ) per: 1
(+σύ) tu: 1
(+συλλαμβάνω γαστήρ) concepire: 1
(+τίς) come essere: 1
(+τάχος) fra pochezza: 1
(+τάχος) presto: 5
(+ζητέω αὐτός) cercare: 1
a: 106
a causare di: 3
a fare: 1
a porre: 1
a proposito di: 1
a riguardare: 2
amare: 1
attorno per: 1
avere: 1
come: 1
comporre di: 1
con: 192
con aiutare: 4
con aiutare di: 3
con il: 1
contro: 1
Cristo: 1
da: 25
davanti a: 2
dentro: 7
dentro di: 3
di: 68
di ciò che: 1
durare: 11
essere: 4
essere con: 1
fare: 1
fra: 105
fra di: 9
in: 1081
in mezzo a: 10
in modo: 1
in virtù di: 3
mediante: 22
mentre: 7
misturare a: 1
non tradotto: 85
oltre: 1
oltre a: 1
per: 78
per aiutare: 2
per aiutare di: 1
per causare: 1
per essere: 1
per mezzo: 1
per mezzo di: 13
perché: 1
possedere da: 2
prendere: 1
quando: 7
quanto a: 1
secondo: 5
seguire: 1
sotto: 6
su: 11
su per: 1
su piano: 1
verso: 2
Totale: 2751

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω