ἐπίσημος (episêmos)

da ἐπί e qualche forma della radice di σημαίνω
TDNT - 7: 267,1015
Numero Strong: G1978
aggettivo

1) avere un marchio su di sé, segnato, affrancato, coniato
2) segnalato
   2a) in senso positivo
      2a1) di nota, illustre
   2b) in senso negativo
      2b1) notorio, infame

ἐπίσημοι: nom. pl. masc.
ἐπίσημον: acc. sing. masc.

notare: 1
segnalare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω