ἀπέρχομαι (aperchomai)

da ἀπό e ἔρχομαι
TDNT - 2: 675,257
Numero Strong: G565
verbo

1) andare via, partire
   1a) andare via per seguire qualcuno, seguirlo, seguire il suo gruppo, seguirlo come leader
2) andare via
   2a) di mali e sofferenze che partono
   2b) di cose buone prese da qualcuno
   2c) di uno stato evanescente

ἀπελεύσομαι: 1sing. med. fut. ind.
ἀπελευσόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
ἀπελεύσονται: 3pl. med. fut. ind.
ἀπεληλύθεισαν: 3pl. att. ppf. ind.
ἀπελήλυθεν: 3sing. att. pf. ind.
ἀπελθεῖν: att. aor. inf.
ἀπέλθῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἀπέλθητε: 2pl. att. aor. cong.
ἀπελθόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀπελθόντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
ἀπελθόντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
ἀπελθοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
ἀπελθοῦσαι: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
ἀπέλθω: 1sing. att. aor. cong.
ἀπελθὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀπέλθωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἀπέρχεσθαι: med. pres. inf.
ἀπέρχῃ: 2sing. med. pres. cong.
ἀπερχομένων: med. pres. ptc. gen. pl. femm.
ἀπῆλθα: 1sing. att. aor. ind.
ἀπῆλθαν: 3pl. att. aor. ind.
ἀπῆλθεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀπῆλθον: 1sing. att. aor. ind.
ἀπῆλθόν: 3pl. att. aor. ind.

(+εἰς ὁ ὀπίσω) indietreggiare: 1
(+ἐκεῖθεν) ritirare: 1
andare: 43
andare a: 9
andare lontano: 1
andare noi: 1
andare noi a: 1
correre: 1
egli se ne andare: 3
io ne andare: 3
lasciare: 1
mentre andare a: 1
non tradotto: 1
partire: 4
passare: 5
scomparire: 1
se ne andare: 31
se ne andare via: 2
se ne tornare: 1
spargere: 1
sparire: 2
tirare: 1
tornare: 1
uscire: 1
Totale: 117

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω