ἀποκάλυψις (apokalupsis)

da ἀποκαλύπτω
TDNT - 3: 563,405
Numero Strong: G602
sostantivo femminile

1) il dischiudere, rivelare
2) una rivelazione della verità, istruzione
   2a) riguardo a cose prima ignote
   2b) usato di eventi da cui cose o stati o persone prima non visti sono resi visibili a tutti
3) manifestazione, apparenza, venuta
+ εἰς: illuminare

ἀποκαλύψεις: acc. pl.
ἀποκαλύψεων: gen. pl.
ἀποκαλύψεως: gen. sing.
ἀποκάλυψιν: acc. sing.
ἀποκάλυψις: nom. sing.

(+) apparire: 1
a rivelare: 1
di rivelare: 1
e di rivelare: 1
illuminare: 1
manifestare: 3
per rivelare: 1
qualche rivelare: 1
rivelare: 7
uno rivelare: 2
Totale: 19

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω