ἀπολογέομαι (apologeomai)

voce media da una parola composta da ἀπό e λόγος
Numero Strong: G626
verbo

1) difendersi, fare una difesa di sé stesso
2) difendere una persona o una cosa
3) rendere un conto completo di
   3a) calcolare o considerare bene

ἀπελογεῖτο: 3sing. med. impf. ind.
ἀπολογεῖσθαι: med. pres. inf.
ἀπολογηθῆναι: pass. aor. inf.
ἀπολογήσησθε: 2pl. med. aor. cong.
ἀπολογοῦμαι: 1sing. med. pres. ind.
ἀπολογούμεθα: 1pl. med. pres. ind.
ἀπολογουμένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
ἀπολογουμένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.

difendere: 1
dire a difendere: 1
dire a suo difendere: 1
dire in difendere: 1
discolpare: 1
parlare a difendere: 1
rispondere: 1
rispondere a difendere: 1
scusare: 1
tenere uno discorrere di difendere: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω