ἄνθρωπος (anthrôpos)

da ἀνήρ e ops (l'espressione, da ὀπτάνομαι), avere la faccia dell'uomo, cioè un essere umano
TDNT - 1: 364,59
Numero Strong: G444
sostantivo maschile

1) un essere umano, se maschio o femmina
   1a) genericamente, include tutti gli individui umani
   1b) per distinguere gli uomini dagli esseri diversi
      1b1) dagli animali e piante
      1b2) da Dio e Cristo
      1b3) dagli angeli
   1c) con l'idea aggiuntiva di debolezza, da cui l'uomo è condotto in un errore o incitato a peccare
   1d) con l'idea aggiuntiva di disprezzo o pietà sdegnosa
   1e) con referenza alle due nature dell'uomo, corpo ed anima
   1f) con referenza alle due nature dell'uomo, l'uomo corrotto e l'uomo veramente cristiano, conformato alla natura di Dio
   1g) con referenza al sesso, un maschio
2) indefinitamente, qualcuno, un uomo, uno
3) nel plurale, gente
4) congiunto con altre parole, mercantile

ἄνθρωπε: voc. sing.
ἄνθρωποι, ἄνθρωποί: nom. pl.
ἀνθρώποις: dat. pl.
ἄνθρωπον, ἄνθρωπόν: acc. sing.
ἄνθρωπος, ἄνθρωπός: nom. sing.
ἀνθρώπου: gen. sing.
ἀνθρώπους: acc. pl.
ἀνθρώπῳ: dat. sing.
ἀνθρώπων: gen. pl.

(+ἔμπορος) uno mercato: 1
(+βασιλεύς) a uno re: 1
(+βασιλεύς) uno re: 1
(+ὁ οὗτος) lui: 1
(+) chi: 1
(+) uno: 1
(+) uomo: 27
(+ὅς εἰμί παραλύομαι) uno paralizzare: 1
(+φάγος) uno mangiare: 1
(+ἁμαρτωλός) uno peccare: 1
(+μηδείς) a nessuno: 1
(+οὐδείς) nessuno: 1
(+οἰκοδεσπότης) uno padroneggiare di casa: 2
(+ἐχθρός) uno nemico: 1
(+ἀγράμματος) popolano: 1
(+ἀσεβής) empietà: 1
(+πᾶς ὁ) tutto: 1
(+πᾶς) ognuno: 1
(+ποιέω ὁ) fare: 1
(+τίς εἰμί ὑδρωπικός) uno idropico: 1
(+τίς) chi: 1
a quello che: 1
a uno uomo: 6
a uomo: 14
accusare: 1
Adamo: 1
apostolo: 1
ciascuno: 1
colui: 1
di persona: 3
di uno uomo: 2
di uomo: 35
essere umanità: 1
figliare: 1
fra uomo: 1
gente: 10
natura umanità: 1
nessuno: 2
non tradotto: 11
ognuno: 1
per nessuno: 2
per uomo: 3
persona: 2
qualcuno: 1
quale: 1
questo uomo: 1
umanità: 6
uno: 2
uno atto umanità: 1
uno creare umanità: 1
uno uomo: 46
uomo: 341
uomo per: 1
Totale: 550

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω