Σώπατρος (Sôpatros)

dalla radice di σῴζω e πατήρ
Numero Strong: G4986
nome maschile

Sopatro = "salvatore di suo padre"
1) il figlio di Pirro di Berea, un compagno di Paolo

Σώπατρος: nom. sing.

Sopatro: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω