Σωσθένης (Sôsthenês)

dalla radice di σῴζω e quello di σθενόω
Numero Strong: G4988
nome maschile

Sostene = "salvatore della sua nazione"
1) un ebreo di Corinto che, alla presenza di Gallio, fu afferrato e percosso
2) un certo cristiano, compagno di Paolo

Σωσθένην: acc. sing.
Σωσθένης: nom. sing.

Sostene: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω