βαπτίζω (baptizô)

da una parola derivata da βάπτω
TDNT - 1: 529,92
Numero Strong: G907
verbo

1) bagnare ripetutamente, immergere, sommergere (di vasi sommersi)
2) purificare bagnando o sommergendo, lavare, pulire con acqua, lavarsi, fare il bagno
3) sopraffare
+ εἰμί: battezzato
Da non confondere con βάπτω, bapto. L'esempio più chiaro che mostra il significato di baptizo è un testo del poeta e medico greco Nicander, che visse all'incirca nel 200 a.C. È una ricetta per fare sottaceti ed è utile perché usa tutte e due le parole. Nicander dice che per fare dei sottaceti, il vegetale deve essere prima 'bagnato' (bapto) in acqua bollente ed è poi 'battezzato' (baptizo) nell'aceto. Tutti e due i verbi hanno a che fare con l'immergere dei vegetali in un liquido. Ma il primo è provvisorio. Il secondo, l'atto di battezzare il vegetale, produce un cambiamento permanente.
Quando è usata nel Nuovo Testamento, questa parola si riferisce più spesso alla nostra unione ed identificazione con Cristo che al nostro battesimo in acqua. Per esempio Marco 16:16: 'Chi crede ed è battezzato sarà salvato'. Cristo dice che un assenso solo intellettuale non è abbastanza. Ci deve essere un'unione con lui, un vero cambiamento, come il vegetale al sottaceto! (Bible Study Magazione, James Montgomery Boice, maggio 1989)

βαπτίζει: 3sing. att. pres. ind.
βαπτίζειν: att. pres. inf.
βαπτίζεις: 2sing. att. pres. ind.
βαπτίζομαι: 1sing. pass. pres. ind.
βαπτιζόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
βαπτίζονται: 3pl. pass. pres. ind.
βαπτίζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
βαπτίζοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
βαπτίζω: 1sing. att. pres. ind.
βαπτίζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
βάπτισαι: 2sing. med. aor. imptv.
βαπτίσει: 3sing. att. fut. ind.
βαπτισθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
βαπτισθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
βαπτισθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
βαπτισθῆναι: pass. aor. inf.
βαπτισθήσεσθε: 2pl. pass. fut. ind.
βαπτισθήτω: 3sing. pass. aor. imptv.
βαπτίσωνται: 3pl. med. aor. cong.
βεβαπτισμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἐβάπτιζεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐβαπτίζοντο: 3pl. pass. impf. ind.
ἐβάπτισα: 1sing. att. aor. ind.
ἐβάπτισεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐβαπτίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐβαπτίσθημεν: 1pl. pass. aor. ind.
ἐβαπτίσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐβαπτίσθητε: 2pl. pass. aor. ind.

(+αὐτός) battezzare: 2
(+) fare battezzare: 1
(+) per battezzare: 1
appena battezzare: 1
battezzare: 60
Battista: 3
da: 1
essere battezzare: 1
fare battezzare: 3
lavare: 2
per battezzare: 1
venire battezzare: 1
Totale: 77

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω