εἰμί (eimi)

la prima persona singolare presente indicativo, una forma prolungata di un verbo primario e difettoso
TDNT - 2: 398,206
Numero Strong: G1510
verbo

1) essere, esistere, accadere, essere presente
+ ἐγώ: Io sono, è me, io ero
+ ἐλπίζω: avere speranza
+ διδάσκω: insegnato
+ ἵστημι: stato in piedi
+ εὐνοέω: essere d'accordo
+ ἐν: darsi completamente a

εἶ: 2sing. att. pres. ind.
εἴη: 3sing. att. pres. ott.
εἰμι, εἰμὶ, εἰμί: 1sing. att. pres. ind.
εἶναι, εἶναί, εἴναι: att. pres. inf.
εἰσιν, εἰσὶν, εἰσίν: 3pl. att. pres. ind.
ἔσεσθαι: med. fut. inf.
ἔσεσθε, ἔσεσθέ: 2pl. med. fut. ind.
ἔσῃ: 2sing. med. fut. ind.
ἐσμεν, ἐσμὲν, ἐσμέν: 1pl. att. pres. ind.
ἔσομαι: 1sing. med. fut. ind.
ἐσόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
ἐσόμενον: med. fut. ptc. acc. sing. neut.
ἔσονται, ἔσονταί: 3pl. med. fut. ind.
ἔσται: 3sing. med. fut. ind.
ἐστε, ἐστὲ, ἐστέ: 2pl. att. pres. ind.
ἐστί, ἔστιν, ἐστιν, ἐστὶν, ἐστίν: 3sing. att. pres. ind.
ἔστω: 3sing. att. pres. imptv.
ἔστωσαν: 3pl. att. pres. imptv.
: 3sing. att. pres. cong.
ἤμεθα: 1pl. med. impf. ind.
ἦμεν: 1pl. att. impf. ind.
ἤμην: 1sing. med. impf. ind.
ἦν: 3sing. att. impf. ind.
ἦς: 2sing. att. impf. ind.
ᾖς: 2sing. att. pres. cong.
ἦσαν: 3pl. att. impf. ind.
ἦσθα: 2sing. med. impf. ind.
ἦτε: 2pl. att. impf. ind., 2pl. att. pres. cong.
ἤτω: 3sing. att. pres. imptv.
ἴσθι: 2sing. att. pres. imptv.
ὂν: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
ὄντα: att. pres. ptc. acc. pl. neut., att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
ὄντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ὄντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ὄντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
ὄντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
ὄντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc., att. pres. ptc. gen. pl. neut.
οὖσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
οὖσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
οὖσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
οὔσῃ: att. pres. ptc. dat. sing. femm.
οὔσης: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
οὖσιν: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
οὐσῶν: att. pres. ptc. gen. pl. femm.
: 1sing. att. pres. cong.
ὦμεν: 1pl. att. pres. cong.
ὤν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ὢν: att. pres. ptc. nom. sing. masc., att. pres. ptc. voc. sing. masc.
ὦσιν: 3pl. att. pres. cong.

(+ἔχω) avere: 1
(+ἔρχομαι) venire: 1
(+αὐτός) avere: 1
(+αὐτός) commettere: 1
(+αὐτός) essere: 9
(+αὐτοκατάκριτος) condannare da sé: 1
(+αὐτάρκης) accontentare: 1
(+ἱκανός) bastare: 1
(+ἵστημι) stare: 2
(+ἵστημι) stare a: 1
(+ἴδιος) appartenere: 1
(+ὁ αὐτός) essere: 1
(+ὁ λόγος αὐτός) parlare: 1
(+ὁ παίω) percuotere: 1
(+ὁ σπείρω) seminare: 1
(+ὁ σπλάγχνον αὐτός) amare intensificare: 1
(+ὁ τροφή) cibare di: 1
(+) che: 1
(+) cioè: 1
(+) esistere: 1
(+) essere: 4
(+) proclamare: 1
(+διανεύω) fare di segnare: 1
(+διανυκτερεύω) passare notte: 1
(+διατρίβω) restare: 1
(+διδάσκω) insegnare: 4
(+δοκέω) considerare: 1
(+δέομαι σύ) dovere: 1
(+δυνατός) potere: 1
(+εὐάρεστος) compiacere: 1
(+εὔθετος) servire: 1
(+εἰς) divenire: 1
(+ὅς αὐτός ἔντιμος) molto stimare: 1
(+ὅς λατομέω) scavare: 1
(+ὅς) adoperare: 1
(+ὅς) cioè: 5
(+ὅς) valere a dire: 2
(+ὅμοιος) assomigliare: 3
(+ὅμοιος) somigliare: 1
(+ὄνομα) chiamare: 1
(+ὅστις) cioè: 1
(+φίλανδρος) amare: 1
(+φανερός) distinguere: 1
(+φυλακίζω) incarcerare: 1
(+γνωστός σύ) sapere: 1
(+ὑπεναντίος) condannare: 1
(+ὑποχωρέω) ritirare: 1
(+ὑπέρακμος) passare: 1
(+καίω) ardere: 1
(+καρποφορέω) porta: 1
(+κατοικέω) abitare: 1
(+λαλέω) parlare: 1
(+λευκός) biancheggiare: 1
(+λέγω ἑαυτοῦ) spacciare: 1
(+μακάριος) beatitudine: 1
(+μετά ὁ) mancare a: 1
(+μέλλω) fare: 1
(+μέν) trattare: 1
(+μάρτυς) testimoniare: 1
(+ἄν) essere: 2
(+ἄν) significare: 1
(+ἄν) succedere: 1
(+ἄν) venire: 1
(+ἄνθρωπος ὅς παραλύομαι) uno paralizzare: 1
(+ἄνθρωπος τίς ὑδρωπικός) uno idropico: 1
(+ἄξιος) convenire: 1
(+ἄξιος) meritare: 2
(+ἀγανακτέω) indignare: 1
(+ἐγγύς) distare: 1
(+ἐγγίζω) avvicinare: 1
(+ἐγώ καύχημα) dovere vantare: 1
(+ἐγώ) appartenere: 1
(+ἐγώ) avere: 2
(+ἐγώ) essere: 7
(+ἐγώ) stare: 2
(+ἐγώ) trovare: 1
(+ἐκεῖ) restare: 1
(+ἀκούω) sentire: 1
(+ἐν ὁ) essere: 1
(+ἐν σύ) avere: 1
(+ἐν) avere: 1
(+ἐπί) sovrintendere: 1
(+ἀποστέλλω) essere: 1
(+οὗτος) cioè: 13
(+οὗτος) così: 1
(+οὗτος) valere a dire: 1
(+ἐάν) essere: 1
(+πίπτω) cadere: 1
(+παραλύομαι) paralizzare: 1
(+πείθω) mettere: 1
(+πόθεν) provenire: 1
(+πλήρης) molto: 1
(+πορεύομαι) se ne andare: 1
(+πρός) fare: 1
(+προσαναπληρόω) supplire: 1
(+προσδέχομαι) aspettare: 1
(+προσκαρτερέω) perseverare: 1
(+προάγω) andare davanti: 1
(+πρέπω) convenire: 1
(+πάροικος) soggionare: 1
(+θέλημα) volere: 1
(+θέλω) significare: 1
(+σύ) avere: 2
(+σύ) essere: 8
(+σύ) venire: 2
(+συνευδοκέω) approvare: 1
(+τίς ὁ) chi: 2
(+τοιοῦτος) semplicità: 1
(+ξηρός) paralizzare: 1
a noi: 1
andare: 3
apparire: 1
appartenere: 6
appartenere a: 1
avere: 41
avere a che fare: 1
avere luogo: 1
avvenire: 18
basare: 2
che: 1
che avere: 1
che esistere: 1
che essere: 1
come: 2
comporre di: 1
con: 1
consistere: 1
contare: 2
continuare a: 1
dedicare intero: 1
destinare: 1
di consuetudine: 1
dimorare: 1
dire: 2
divenire: 1
diventare: 2
dovere: 1
egli trovare: 1
esistere: 3
essere: 1961
essere egli: 3
essere io: 1
essere nessuno: 1
essere noi: 1
essere più: 1
essere tu: 2
essere voi: 1
faccia: 1
fare: 7
fare valere: 1
formare: 1
importare: 3
lui essere: 2
mettere: 1
non tradotto: 72
ottenere: 1
perché: 2
porta: 1
potere: 1
potere essere: 4
potere restare: 1
potere stare: 1
proclamare: 1
provenire: 3
questo: 1
recare: 1
restare: 1
rimanere: 5
ritornare: 1
ritrovare: 1
se ne stare: 2
servire: 2
significare: 5
spettare: 1
spuntare: 1
stare: 48
stare per succedere: 1
stimare: 1
tendere: 1
tenere: 2
toccare: 1
trattare: 1
trovare: 10
valere a dire: 1
vedere: 1
venire: 19
versare: 1
vivere: 1
voi: 1
volere: 1
volere dire: 11
Totale: 2460

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω