εἰδωλολατρία (eidôlolatria)

da εἴδωλον e λατρεία
TDNT - 2: 379,202
Numero Strong: G1495
sostantivo femminile

1) adorazione degli dèi falsi, idolatria
   1a) delle feste sacrificali tenutesi in onore degli dèi falsi
   1b) di avidità, come un'adorazione di Mammona
2) nel plurale, i vizi che sorgono dall'idolatria e che sono particolari a essa

εἰδωλολατρία: nom. sing.
εἰδωλολατρίαις: dat. pl.
εἰδωλολατρίας: gen. sing.

in praticare idolatrare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω