κατάκειμαι (katakeimai)

da κατά e κεῖμαι
TDNT - 3: 655,425
Numero Strong: G2621
verbo

1) essersi sdraiato, cioè giacere prostrato
   1a) dei malati
   1b) di persone ai pasti, reclinare
+ εἰμί: essere seduto

κατακείμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
κατακείμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
κατακειμένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
κατακεῖσθαι: med. pres. inf.
κατάκειται: 3sing. med. pres. ind.
κατέκειτο: 3sing. med. impf. ind.

(+ἐπί ὅς) suo giaciglio: 1
a tavolo: 1
essere a letto: 2
essere a tavolo: 3
giacere: 4
sedere a tavolo: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω