καταλαμβάνω (katalambanô)

da κατά e λαμβάνω
TDNT - 4: 9,495
Numero Strong: G2638
verbo

1) afferrare
   1a) afferrare in modo di impadronirsi, ottenere, raggiungere, fare il proprio, prendere per sé stesso, appropriarsi
   1b) afferrare, prendere possesso
      1b1) di mali che raggiungono qualcuno, dell'ultimo giorno che raggiunge i malvagi con la distruzione, di un demone che sta per tormentare qualcuno
      1b2) in senso positivo, di Cristo che, con lo Spirito Santo, ci convince, ci incita e ci governa
   1c) scoprire, prendere, sorprendere
   1d) afferrare con la mente
      1d1) capire, percepire, imparare, comprendere, convincersi

καταλαβέσθαι: med. aor. inf.
καταλάβῃ: 3sing. att. aor. cong.
καταλάβητε: 2pl. att. aor. cong.
καταλαβόμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
καταλάβω: 1sing. att. aor. cong.
καταλαμβάνομαι: 1sing. med. pres. ind.
κατειλημμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
κατείληπται: 3sing. pass. pf. ind.
κατειληφέναι: att. pf. inf.
κατέλαβεν: 3sing. att. aor. ind.
κατελαβόμην: 1sing. med. aor. ind.
κατελήμφθην: 1sing. pass. aor. ind.

(+σύ) sorprendere: 1
abbracciare: 1
afferrare: 3
capire: 1
cogliere: 2
comprendere: 1
conseguire: 1
impadronire: 1
riportare: 1
sopraffare: 1
sorprendere: 1
trovare: 1
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω