καταλείπω (kataleipô)

da κατά e λείπω
TDNT - 4: 194,523
Numero Strong: G2641
verbo

1) lasciare indietro
   1a) partire da, lasciare
      1a1) essere lasciato
   1b) chiedere di rimanere
   1c) abbandonare, lasciare a sé stesse persone o cose, smettendo di curarsi per loro
      1c1) essere abbandonato, desolato
   1d) fare in modo di essere lasciato, riservare, lasciare rimanere
   1e) usato per chi che, dovendo partire, non può prendere un altro con lui
      1e1) specialmente dei morenti (lasciare indietro)
   1f) lasciare solo, trascurare
      1f1) di quelli che in viaggio oltrepassano un luogo senza fermarsi

καταλείπει: 3sing. att. pres. ind.
καταλειπομένης: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
καταλείποντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
καταλειφθῆναι: pass. aor. inf.
καταλείψαντας: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
καταλείψει: 3sing. att. fut. ind.
καταλελειμμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
καταλίπῃ: 3sing. att. aor. cong.
καταλιπόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
καταλιπὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κατελείφθη: 3sing. pass. aor. ind.
κατέλιπε, κατέλιπεν: 3sing. att. aor. ind.
κατέλιπον: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.

(+αὐτός) lasciare: 3
abbandonare: 1
essere validità: 1
lasciare: 16
lasciare andare: 1
restare: 1
riservare: 1
Totale: 24

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω