κατανύσσομαι (katanussomai)

da κατά e νύσσω
TDNT - 3: 626,419
Numero Strong: G2660
verbo

1) pungere, forare, trafiggere
2) metaforicamente addolorare la mente duramente, turbare intensamente
   2a) soprattutto per emozione, tristezza, dolore

κατενύγησαν: 3pl. pass. aor. ind.

compungere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω