κατεργάζομαι (katergazomai)

da κατά e ἐργάζομαι
TDNT - 3: 634,421
Numero Strong: G2716
verbo

1) eseguire, compiere, raggiungere
2) progettare, procurare
   2a) di cose: causare, produrre, avere come conseguenza
3) preparare uno per qualcosa

κατειργάσατο: 3sing. med. aor. ind.
κατειργάσθαι: med. pf. inf.
κατειργάσθη: 3sing. pass. aor. ind.
κατειχόμεθα: 1pl. pass. impf. ind.
κατεῖχον: 3pl. att. impf. ind.
κατεργάζεσθαι: med. pres. inf.
κατεργάζεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
κατεργάζεται: 3sing. med. pres. ind.
κατεργάζομαι: 1sing. med. pres. ind.
κατεργαζομένη: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
κατεργαζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
κατεργαζομένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
κατεργασάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
κατεργασάμενον: med. aor. ptc. acc. sing. masc.
κατεργασάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.

adoperare a compiere: 1
commettere: 2
compiere: 3
dirigere: 1
diventare: 1
fare: 2
formare: 1
modo di compiere: 1
non tradotto: 1
operare: 1
produrre: 8
soddisfare: 1
tenere soggettare: 1
trattenere: 1
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω