μεταμορφόομαι (metamorfoomai)

da μετά e μορφόω
TDNT - 4: 755,607
Numero Strong: G3339
verbo

1) cambiare la forma in un'altra, trasformare, trasfigurare
   1a) l'aspetto di Cristo fu cambiato ed era risplendente con luminosità divina sul monte della trasfigurazione

μεταμορφούμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
μεταμορφοῦσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
μετεμορφώθη: 3sing. pass. aor. ind.

trasfigurare: 2
trasformare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω