οὐρανός (ouranos)

forse dalla stessa parola di ὄρος (tramite l'idea di elevazione), il cielo
TDNT - 5: 497,736
Numero Strong: G3772
sostantivo maschile

1) la distesa del cielo con tutte le cose visibile in esso
   1a) l'universo, il mondo
   1b) il cielo, la regione dove le nuvole e le tempeste si formano, e dove il tuono e il lampo sono prodotti
   1c) i cieli stellati
2) la regione sopra il cielo delle stelle, il luogo delle cose eterne e perfette dove Dio abita con altri esseri celesti
+ ἐκ: celeste

οὐρανέ: voc. sing.
οὐρανοὶ: nom. pl., voc. pl.
οὐρανοί: nom. pl.
οὐρανοῖς: dat. pl.
οὐρανόν, οὐρανὸν: acc. sing.
οὐρανός, οὐρανὸς: nom. sing.
οὐρανοῦ: gen. sing.
οὐρανούς, οὐρανοὺς: acc. pl.
οὐρανῷ: dat. sing.
οὐρανῶν: gen. pl.

(+ὁ ἐκ) celeste: 2
(+) cielo: 15
(+ὑπό ὁ) estremità: 1
(+ἐν ὁ) celeste: 1
cielo: 247
di cielo: 4
in cielo: 1
o cielo: 1
uno cielo: 1
Totale: 273

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω