παρέρχομαι (parerchomai)

da παρά e ἔρχομαι
TDNT - 2: 681,257
Numero Strong: G3928
verbo

1) andare oltre, passare oltre
   1a) di persone che si muovono in avanti
      1a1) passare oltre
   1b) del tempo
      1b1) un atto che continua per un periodo
   1c) metaforicamente
      1c1) passare, perire
      1c2) passare oltre (saltare), cioè, trascurare, omettere (trasgredire)
      1c3) essere condotto da, essere portato oltre, essere distolto
2) venire vicino, venire avanti, arrivare

παρελεύσεται: 3sing. med. fut. ind.
παρελεύσονται: 3pl. med. fut. ind.
παρεληλυθέναι: att. pf. inf.
παρεληλυθὼς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
παρελθάτω: 3sing. att. aor. imptv.
παρελθεῖν: att. aor. inf.
παρέλθῃ: 3sing. att. aor. cong.
παρελθόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
παρελθὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
παρέλθωσιν: 3pl. att. aor. cong.
παρέρχεσθε: 2pl. med. pres. ind.
παρέρχεται: 3sing. med. pres. ind.
παρῆλθεν: 3sing. att. aor. ind.
παρῆλθον: 1sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) oltrepassare: 1
oltrepassare: 1
passare: 22
passare a: 1
trascorrere a: 1
trascurare: 1
trasgredire: 1
venire: 1
Totale: 29

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω