πείθω (peithô)

un verbo primario
TDNT - 6: 1,818
Numero Strong: G3982
verbo

1) persuadere
   1a) persuadere, cioè indurre qualcuno con le parole a credere
   1b) fare amici di, ottenere il favore di, o cercare di ottenere il favore, sforzarsi di piacere a qualcuno
   1c) tranquillizzare
   1d) persuadere a cioè incitare qualcuno ad essere persuaso di fare qualcosa
2) essere persuaso
   2a) essere persuaso, permettere di essere persuaso; essere indotto a credere: avere fede: in una cosa
      2a1) credere
      2a2) essere persuaso di una cosa riguarda ad una persona
   2b) ascoltare, ubbidire, cedere, accondiscendere
3) fidarsi, avere fiducia, essere fiducioso
Nel Nuovo Testamento sono usati due termini per esprimere l'ubbidienza.
Il primo è ὑπακούω che significa sottomettersi alle persone cui dobbiamo ubbidire senza poterle scegliere o cambiare, come per esempio i genitori Efesini 6:1.
Il secondo è πείθω che significa sottomettersi a qualcuno scelto da noi, che sia stato capace di persuaderci, di cui si abbia fiducia, e prendere la decisione di ubbidirgli, potendo però in seguito sciogliere l'impegno per sottometterci ad un'altra persona. Nel governo della Chiesa si parla di obbedienza πείθω Ebrei 13:17.

ἔπειθέν: 3sing. att. impf. ind.
ἐπείθετο: 3sing. pass. impf. ind.
ἔπειθον: 3pl. att. impf. ind.
ἐπείθοντο: 3pl. pass. impf. ind.
ἔπεισαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπείσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐπεποίθει: 3sing. att. ppf. ind.
πείθεις: 2sing. att. pres. ind.
πείθεσθαι: pass. pres. inf.
πείθεσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
πείθομαι: 1sing. pass. pres. ind.
πειθόμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
πείθομεν: 1pl. att. pres. ind.
πειθομένοις: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
πειθομένου: pass. pres. ptc. gen. sing. masc.
πείθω: 1sing. att. pres. ind.
πείθων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
πείσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
πείσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
πεισθῇς: 2sing. pass. aor. cong.
πεισθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
πείσομεν: 1pl. att. fut. ind.
πέπεισμαι: 1sing. pass. pf. ind.
πεπείσμεθα: 1pl. pass. pf. ind.
πεπεισμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
πέποιθα: 1sing. att. pf. ind.
πεποίθαμεν: 1pl. att. pf. ind.
πέποιθάς: 2sing. att. pf. ind.
πέποιθεν: 3sing. att. pf. ind.
πεποιθέναι: att. pf. inf.
πεποιθότας: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
πεποιθότες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
πεποιθὼς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) persuadere: 1
(+αὐτός) ubbidire: 1
(+εἰμί) mettere fidare: 1
(+ἐγώ) volere persuadere a: 1
(+ἐπί ἑαυτοῦ) persuadere: 1
cercare favorire: 1
confidare: 3
convincere: 7
convincere a: 1
dare ascoltare: 2
dare retta: 1
fermare fidare: 1
fidare: 8
guadagnare favorire: 1
incoraggiare: 1
lasciare persuadere: 1
mettere fidare: 1
non tradotto: 1
persuadere: 12
persuadere di: 1
rendere sicurezza: 1
sobillare: 1
ubbidire: 3
Totale: 52

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω