πρόσωπον (prosôpon)

da πρός e ops (il viso, da ὀπτάνομαι)
TDNT - 6: 768,950
Numero Strong: G4383
sostantivo neutro

1) la faccia
   1a) il fronte della testa umana
   1b) espressione, aspetto
      1b1) la faccia in quanto l'organo della vista, e così dei vari movimenti e cambiamenti; l'indice dei pensieri e sentimenti interiori
   1c) l'aspetto che si presenta con la propria ricchezza o proprietà, il grado o la condizione bassa
      1c1) circostanze esteriori, condizione esterna
      1c2) usato in espressioni che significano avere riguardi personali nella valutazione e nel trattamento di una persona
2) l'aspetto esteriore di cose inanimate

πρόσωπα: acc. pl., nom. pl.
πρόσωπον: acc. sing., nom. sing.
πρόσωπόν: acc. sing.
προσώπου: gen. sing.
προσώπῳ: dat. sing.
προσώπων: gen. pl.

(+αὐτός) a sé: 1
(+Χριστός) Cristo: 1
(+) apparire: 1
(+) di persona: 1
(+) persona: 1
(+) viso: 1
(+κατά) davanti: 1
(+κατά) dinanzi a: 1
(+λαμβάνω) riguardare persona: 1
(+ἐπί) con faccia a terra: 1
(+ἐπί) su: 1
(+ἀπό) davanti: 1
(+πρός) davanti: 1
(+πρός) davanti a: 1
(+πρός) prima: 1
(+σύ) tu: 2
(+στηρίζω ὁ) mettere in camminare: 1
apparire: 4
aspettare: 2
di persona: 1
faccia: 24
fronte: 1
non tradotto: 2
persona: 2
presentare: 9
quello: 1
riguardare persona: 1
viso: 4
volto: 7
Totale: 76

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω