στηρίζω (stêrizô)

da una presunta parola derivata da ἵστημι (come στερεός)
TDNT - 7: 653,1085
Numero Strong: G4741
verbo

1) rendere stabile, mettere fermamente, fissare
2) fortificare, rendere fermo
3) rendere costante, confermare, la propria mente

ἐστηριγμένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
ἐστήρικται: 3sing. pass. pf. ind.
ἐστήρισεν: 3sing. att. aor. ind.
στηρίξαι: 3sing. att. aor. ott., att. aor. inf.
στηρίξατε: 2pl. att. aor. imptv.
στηρίξει: 3sing. att. fut. ind.
στήρισον: 2sing. att. aor. imptv.
στηριχθῆναι: pass. aor. inf.

(+ὁ πρόσωπον) mettere in camminare: 1
(+ὁ σύ) fortificare: 1
(+σύ) confermare: 1
(+σύ) fortificare: 1
confermare: 1
fortificare: 2
porre: 1
rafforzare: 1
rendere fermare: 1
rendere saldare: 2
saldare: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω