συγκατατίθεμαι (sugkatatithemai)

voce media da σύν e κατατίθημι
Numero Strong: G4784
verbo

1) depositare insieme con un altro
2) depositare il proprio voto nell'urna con un altro
3) acconsentire a, votare per, andare d'accordo con
+ εἰμί: acconsentito

συγκατατεθειμένος: med. pf. ptc. nom. sing. masc.

acconsentire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω