γένεσις (genesis)

dalla stessa parola di γενεά
TDNT - 1: 682,117
Numero Strong: G1078
sostantivo femminile

1) fonte, origine
   1a) un libro del proprio lignaggio, in cui la propria ascendenza o progenie è elencata
2) nascita, natività
3) di quello che segue l'origine, cioè esistenza, vita
   3a) la ruota della vita Giacomo 3:6, cioè la ruota dell'origine umana che appena qualcuno nasce comincia a girare, cioè il suo corso di vita

γενέσει: dat. sing.
γενέσεως: gen. sing.
γένεσις: nom. sing.

(+βίβλος) genealogia: 1
(+) natura: 1
nascere: 2
vita: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω