ἀποθνῄσκω (apothnêiskô)

da ἀπό e θνῄσκω
TDNT - 3: 7,312
Numero Strong: G599
verbo

1) morire
   1a) della morte naturale di un uomo
   1b) della morte violenta di un uomo o un animale
   1c) perire per mezzo di una cosa
   1d) di alberi che si seccano, di semi che si decompongono quando piantati
   1e) della morte eterna, essere soggetto alle sofferenze eterne nell'inferno
+ μέλλω: stare per morire
+ φόνος: essere ammazzato

ἀπέθανεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀπεθάνετε: 2pl. att. aor. ind.
ἀπεθάνομεν: 1pl. att. aor. ind.
ἀπέθανον: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
ἀπέθνῃσκεν: 3sing. att. impf. ind.
ἀποθανεῖν: att. aor. inf.
ἀποθανεῖσθε: 2pl. med. fut. ind.
ἀποθανεῖται: 3sing. med. fut. ind.
ἀποθάνῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἀποθανόντα: att. aor. ptc. nom. pl. neut.
ἀποθανόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀποθανόντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
ἀποθανόντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἀποθάνωμεν: 1pl. att. aor. cong.
ἀποθανών, ἀποθανὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀποθνῄσκει: 3sing. att. pres. ind.
ἀποθνῄσκειν: att. pres. inf.
ἀποθνῄσκομεν: 1pl. att. pres. ind.
ἀποθνῄσκοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀποθνῄσκουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἀποθνῄσκω: 1sing. att. pres. ind.
ἀποθνῄσκωμεν: 1pl. att. pres. cong.
ἀποθνῄσκων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) morire: 1
(+αὐτός) stare per morire: 1
(+μέλλω) morire: 1
(+ἄν) morire: 2
(+ἐν φόνος) uccidere: 1
esporre a morte: 1
moribondo: 1
morire: 100
morte: 1
perire: 1
venire mettere a morte: 1
Totale: 111

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω