εἷς (heis)

incluso il neutro (eccetera) hen
TDNT - 2: 434,214
Numero Strong: G1520
aggettivo

1) uno
+ ποιέω + γνώμη: andare d'accordo
+ κατά + εἷς: uno dopo l'altro

εἷς: nom. sing. masc.
ἓν: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ἕν: acc. sing. neut.
ἕνα: acc. sing. masc.
ἑνὶ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
ἑνί: dat. sing. neut.
ἑνός: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
ἑνὸς: gen. sing. masc.
μιᾷ: dat. sing. femm.
μία: nom. sing. femm.
μίαν: acc. sing. femm.
μιᾶς: gen. sing. femm.

(+ὁ κατά) individuare: 1
(+ὁ προφήτης) quello di uno volta: 1
(+) il: 1
(+) primo: 1
(+) uno: 4
(+εἰς ὁ) concordare: 1
(+εἷς κατά) a uno a uno: 1
(+εἷς κατά) ognuno: 1
(+γνώμη) di comune accordare: 1
(+κατά εἷς) a uno a uno: 1
(+κατά εἷς) ognuno: 1
(+κατά ἕκαστος) dettagliare: 1
(+κατά) a uno a uno: 2
(+κατά) individuare: 1
(+ἕκαστος αὐτός) a ciascuno: 1
(+ἕκαστος) a ciascuno: 2
(+ἕκαστος) ciascuno: 5
(+ἕκαστος) di ciascuno: 1
(+ἕκαστος) uno per uno: 1
(+ἀπό) insieme: 1
(+σάββατον) primo giorno di settimana: 1
(+τίς) uno: 4
a uno: 4
a uno unico: 1
altro: 8
chi: 1
con uno: 2
di singolare: 1
di uno solo: 5
il: 2
mattina: 1
medesimo: 1
non tradotto: 11
per uno: 3
primo: 3
primo giorno: 1
qualcuno: 1
quale: 1
sole solo: 1
solo: 6
unico: 9
unire: 1
uno: 161
uno cosa: 4
uno cosa solo: 1
uno medesimo: 2
uno medesimo cosa: 1
uno solo: 66
uno solo persona: 1
uno stesso: 2
uno tale: 2
uno unico: 8
Totale: 345

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω