παρατηρέω (paratêreô)

da παρά e τηρέω
TDNT - 8: 146,1174
Numero Strong: G3906
verbo

1) stare accanto a e guardare, guardare assiduamente, osservare attentamente
   1a) guardare, fare attenzione con gli occhi
      1a) di auguri, vedere quello che farà
      1b) in senso negativo, guardare insidiosamente
      1c) guardarsi
   1b) osservare, rispettare scrupolosamente
      1b1) non trascurare nulla di quello che è richiesto dall'osservanza religiosa
+ εἰμί: guardato

παρέτεινέν: 3sing. att. impf. ind.
παρετήρουν: 3pl. att. impf. ind.
παρετηροῦντο: 3pl. med. impf. ind.

fare guardare: 1
osservare: 1
osservare per vedere: 1
prolungare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω