στρατηγός (stratêgos)

dalla radice di στρατιά e ἄγω o ἡγέομαι
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: G4755
sostantivo maschile

1) comandante di un esercito
2) nel NT un comandante civile, un governatore
   2a) il titolo del magistrato più alto nelle colonie; aveva il potere di amministrare la giustizia nei casi meno importanti
   2b) di magistrati civili
3) capitano del tempio, cioè il comandante dei leviti che facevano la guardia dentro ed intorno al tempio

στρατηγοὶ: nom. pl.
στρατηγοῖς: dat. pl.
στρατηγὸς: nom. sing.
στρατηγοὺς: acc. pl.

capitano: 5
pretore: 5
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω