πόρνος (pornos)

da pernemi (vendere, simile alla radice di πιπράσκω)
TDNT - 6: 579,918
Numero Strong: G4205
sostantivo maschile

1) un uomo che prostituisce il suo corpo alla concupiscenza di un altro
2) un prostituto (maschio)
3) un uomo commette atti sessuali illeciti, un fornicatore

πόρνοις: dat. pl.
πόρνος: nom. sing.
πόρνους: acc. pl.

fornicare: 6
per fornicare: 1
uno fornicare: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω